קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

  תקרות, ניכויים וסכומים מעודכנים לשנת 2023

שכר ממוצע במשק עפ"י הלמ"ס שכר ממוצע במשק (נכון ל-02/2023) 12,047 ש"ח לחודש
שכר מינימום שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל לקצבה בפטור ממס בשל מיעוט הכנסות 5,300 ש"ח לחודש
תקרת הכנסה מזכה לשכיר תקרת המשכורת עבורה ניתן זיכוי ממס עבור הפקדה לקופת גמל לקצבה 9,400 ש"ח
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי שהוא עמית מוטב תקרת הכנסה שנתית עבורה זכאי עמית עצמאי לקבל הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל 225,600 ש"ח לשנה
תקרת הכנסה מזכה לעצמאי שאינה מעבודה (עצמאי שאיננו עמית מוטב) הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לעצמאי שהוא יחיד 159,600 ש"ח לשנה
מענק פטור עקב מוות פעמיים תקרת הפיצויים הפטורה ממס 13,130 ש"ח לכל שנת עבודה
תקרת הפקדה לתגמולי מעסיק תקרת השכר אשר לא ייזקף בגינה מס הכנסה בידי העובד בעת הפקדת תגמולי מעסיק 29,675 ש"ח לחודש
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה תקרת הפרשה חודשית מרבית לקרן פנסיה מקיפה חדשה 4, 866 ש"ח
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה תקרת הפרשה עבור קופת גמל להשקעה ליחיד 76,449 ש"ח לשנה
תקרת הפקדה לקרן השתלמות לשכיר תקרת הפקדה למשכורת ליחיד שמזכה בפטור ממס 15,712 ש"ח
תקרת הפקדה לפיצויים תקרת הפקדה לפיצויים שאינה נרשמת כהכנסה חייבת בעת ההפקדה 3,275 ש"ח לחודש, 39,300 ש"ח לשנה
תקרת הפקדה לפנסיה חובה לעצמאים עצמאי מחויב להפקיד 4.45% מהכנסתו עד מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.55% מהכנסתו עבור הכנסתו שבין מחצית השכר הממוצע במשק לשכר הממוצע במשק 1,009 ש"ח לחודש, 12,107 ש"ח לשנה
תקרת קצבה מזכה תקרת קצבה בגינה מגיע פטור ממס למי שהגיעו לגיל הזכאות או פרשו מעבודה עקב נכות (פטור בשיעור 52%) 9,120 ש"ח
משכורת מרבית לסעיף 47 מי ששכרם המבוטח גבוה מהכנסה זאת אינם זכאים לניכוי בגין הפקדות כנגד השכר הלא מבוטח 23,500 ש"ח לחודש
פטור מרבי בגין קצבה מזכה סכום הפטור המרבי ממס עבור קצבה נזכה 4,742 ש"ח בחודש
שווי נקודת זיכוי שווי נקודת זיכוי מס הכנסה 235 ש"ח
סכום קצבה מזערי סכום קצבה מינימאלי הנדרש להיוון קצבה ללא קנס 4,850 ש"ח
יתרת ההון הפטורה במשיכה הונית הסכום הפטור ממס הניתן למשיכה הונית למי שצברו את סכום הקצבה המזערי 853,632 ש"ח

 

שיעורי הפקדה לקרן פנסיה מקיפה – שנת 2023

תגמולי עובד – שיעור הפקדה

תגמולי מעסקי – שיעור הפקדה

רכיב פיצויים – שיעור הפקדה

שיעור הפקדה כולל

תקרת שכר     

7% 7.5% 8.33% 22.83% 21,317 ש"ח
6% 7.5% 8.33% 21.83% 22,294 ש"ח
6% 6.5% 8.33% 20.83% 23,364 ש"ח
6% 7.5% 6% 19.5% 24,957 ש"ח
6% 6.5% 6% 18.5% 26,306 ש"ח

 

תשלומים פטורים ממס בעת הפקדה + משיכה – שנת 2023

רכיב

תקרת הפקדה

תקרת שכר

פיצויים – 8.33% מתקרת הפיצויים 3,274 ש"ח 39,300 ש"ח
תגמולי עובד – 7% מהשכר הממוצע במשק 831 ש"ח 11,870 ש"ח
תגמולי מעסיק – 7.5% מפעמיים וחצי השכר הממוצע במשק 2,226 ש"ח 29,675 ש"ח