קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

תנאי שימוש באתר קבוצת גור

אתר זה (להלן – "האתר") הינו אתר אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או חברות קשורות אליה מקבוצת "גור" (להלן  יחדיו לשם הנוחות – "החברה"):

כללי

האמור באתר הינו בלשון זכר לשם הנוחות בלבד.

הכותרות הובאו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פרשנית.

השימוש באתר מיועד לבגירים אזרחי/תושבי ישראל בלבד.

השימוש באתר

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. הגלישה והשימוש באתר  הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווים הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה, והתחייבותך לפעול על פיהם.

גילוי נאות

אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע"מ וסוכנויות אחרות הנמנות עם החברה הינן סוכנויות ביטוח בעלות זיקה למוצרים המשווקים על ידן, ואינן עוסקות בייעוץ פנסיוני .

הבהרה בעניין השירות

האמור באתר אינו מהווה שירותי ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג.

החברה אינה בעלת רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995, והשירותים באתר לא מהווים ייעוץ השקעות ו/או ניהול תיקי השקעות.

אין לראות באמור באתר בכל צורה ואופן משום המלצה בדבר כדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני ו/או בדבר כדאיות הביצוע של עסקה כלשהי ו/או המלצה ו/או הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלשהו לבצע פעולה כלשהי ו/או חוות דעת בכל הנוגע להתאמת ביצוע פעולה כלשהי לצרכיו של המשתמש .

יובהר ויודגש, כי פעולה שתתבצע באמצעות האתר, תתבצע כפעולה עצמאית על פי שיקול דעתו הבלעדי של הלקוח ללא מתן המלצה על ידי החברה. מובהר בזאת, כי בכל מקרה מומלץ להיוועץ בבעל רישיון, וכי הליך השיווק הפנסיוני נועד להתאים את המוצר הפנסיוני ללקוח.

 החברה רשאית לבצע שירותי שיווק פנסיוני באמצעות האתר, ובמקרה כזה יינתנו השירותים באמצעות בעל רישיון מטעם החברה בלבד, בהתאם לתנאי הרישיון, ובהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005 וכל הוראה מכוחו והדבר יובהר ללקוח מראש.

החברה רשאית לעשות שימוש באתר לצורך תיווך בביטוח, בקשר עם מוצרי ביטוח שאינם מוצרים פנסיוניים ואשר אינם מחייבים שיווק פנסיוני ובמקרה כזה יחולו החובות החלות עליה כסוכן ביטוח, שימוש כאמור יובהר ללקוח מראש.

קניין רוחני

האתר מכיל נתונים ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכולל מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או לעשו כל שימוש במידע (לרבות נטילת נתונים –  Download למעט נטילת נתונים אישיים לצורך שימוש אישי בלבד), התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל חל איסור לעשות כל פעולה באתר ו/או בתכניו ו/או במידע כלשהו שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין של החברה ו/או של צד שלישי ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי.

מידע פרטי

מסירת מידע אישי באמצעות האתר תתבצע מרצונו החופשי של המשתמש. כל מידע שיימסר על ידי המבקרים באתר לרבות במסגרת הרישום לאתר ו/או קבלת שירותים באמצעותו ו/או כל פנייה לאתר יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך הצעת הצעות ו/או מתן שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים ו/או לצרכי עיבוד סטטיסטי ו/או דיוור ישיר ו/או פילוח ו/או מיקוד שירותים ו/או שיפור השירות של החברה ו/או של האתר, ויחולו הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות .

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי החברה תמסור כל מידע, לרבות מידע פרטי בהתאם לדרישה של כל רשות.

המידע באתר

האתר כולל מידע אודות החברה, לרבות מידע אודות מגוון השירותים אותם מענקיה החברה. לעתים, המידע הנכלל באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה והוא מוצג באופן כללי בלבד, וכך יש להתייחס אליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתכניות הביטוח או במסמכים מחייבים אחרים, או במערכות הגופים המוסדיים ו/או במערכות החברה יקבע אך ורק המידע המעודכן אצל הגופים המוסדיים או אם מדובר המצוי במערכות החברה בלבד המידע המצוי במערכות החברה.

החברה פועלת על מנת לוודא את אמינות, שלמות, דיוק ועדכון המידע המופיע באתר. עם זאת, ייתכן ובמידע שמופיע באתר נופלים שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים.

יובהר, כי אין להסתמך על המידע באתר לביצוע כל פעולה והוא אינו מהווה מצג כלשהו מטעם החברה ו/או מטעם כל צד שלישי, וכל הסתמכות עליו תהא באחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או כל צד שלישי לא יהיו אחראים לנזקים בגין הסתמכות ו/או שימוש במידע כאמור.

קישורים (Link)

בכל מקרה של קישור או הפנייה בכל דרך מהאתר לאתר ו/או לכל מקום אחר  החברה לא תהיה אחראית בכל צורה ואופן לאתר אליו תתבצע הפנייה כאמור, ובכלל זה לתכניו, לשימוש בו, למידע המופיע בו וכל עניין אחר.

שימוש אסור

הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ו/או על פי דין ו/או לכל מטרה בלתי חוקית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובכניו, להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר, אשר הינו בין היתר:

  • אסור לפרסום או בגדר איום, פגיע, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגני אחר;
  • כולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה;
  • עלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
  • עלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;
  • עלול לפגוע באתר ו/או במשתמשים באתר לרבות כל וירוס או תוכנה אחר העלולים לגרום לפגיעות כלשהן.

בהעלותך מידע כלשהו לאתר, הינך מעניק לחברה אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות במידע כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות בגינן הועלה המידע לאתר, והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בעניין הפרת זכות קניין או פרטיות בכל הנוגע למידע. יובהר למען הסר ספק, כי מידע שהועבר לצורך טיפול בעניין פרטי של הלקוח יישמר בהתאם להוראות הסודיות והפרטיות החלות על החברה.

יובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה מהאמור.

נזקים

האחריות לשימוש באתר ועל תוצאותיה הינה שלך בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף (לרבות אבדן נכסים ו/או הזדמנויות) העלול להיגרם כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

החברה אינה אחראית לכל נזק או הפסד  שעלול להגירם עקב שימוש באתר, לרבות פגם או תקלה באתר, ולרבות בגין נזק שייגרם למחשב האישי של המשתמש ו/או כל ציוד אחר באמצעותו מתבצעת ההתחברות לאתר (להלן – "מחשב אישי").

החברה אינה אחראית בכל מקרה של הפסקת ו/או ביטול פעילות האתר ו/או שירותי האתר ו/או כל חלק מהם.

הינך מתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, בעלי מניות, עובדיה ו/או סוכניה ו/או כל הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל הפרה שלך את הוראות כל דין ו/או תנאי השימוש באתר זה.

רישום לאתר ושימוש בסיסמאות

השימוש באינטרנט לצורך גישה למידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד אחר המאפשר התחברות לרשת. בעת שימוש באזור האישי עליך לשמור על הסיסמאות, וכל אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשב האישי.

עדכון תנאי השימוש

החברה תהא רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ותנאי השימוש המחייבים בכל עת יהיו תנאי השימוש המפורסמים באתר.

דיו וסמכות

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בנוגע לאתר ו/או השימוש בו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב. תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. במקרה בו ייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקדם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם, במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.