ביטוח חבות המוצר

  רוצה לקבל הצעה משתלמת?


  כאשר מבוטח בעל בית עסק או מפעל מוכר, מייצר, משווק, מייבא או מייצא מוצרים , הוא אחראי כלפי צד ג' על נזקים שייגרמו עקב השימוש בהם. על סיכונים מסוג זה יש לרכוש ביטוח חבות מוצר שתגן על המבוטח מפני תביעות שיוגשו נגדו.

  מהי פוליסת חבות המוצר?

  פוליסה זו תעניק כיסוי למבוטח במקרה של נזק פיזי (גופני או נפשי), או נזק רכוש שייגרם לצד שלישי עקב מוצר שהוא אחראי עליו, וזאת רק לאחר שהמוצר יצא מחזקתו. מבוטח יכול להיחשב יצרן המוצר, יצואן או יבואן שלו, מפיץ או משווק. מוצר יחשב כל מוצר מוחשי, רכיב שלו או אריזתו ובתנאי שיוצרו אצל אותו מבוטח.

  ביטוח חבות המוצר ניתן להוסיף כהרחבה לפוליסת ביטוח בית העסק תמורת תוספת פרמיה, או לרכוש כפוליסה נפרדת. הכיסוי אינו קיים תחת אף פוליסה אחרת (לדוגמה, ביטוח צד שלישי לבית העסק מחריג באופן מפורש כיסוי של חבות המוצר, ביטוח חבות מעבידים אינו מכסה פגיעת עובד מכיוון שהמוצר עדיין לא יצא מחזקת המבוטח). לפיכך, זוהי הפוליסה היחידה המתאימה לביטוח מוצרים מחוץ לכותלי בית העסק. עבור ביטוח למוצר שטרם יצא מחזקת המבוטח יש לבצע הרחבה בפוליסות צד ג' וחבות מעבידים בלבד.

  תביעה יכולה להתקבל בתנאי שישנו פגם במוצר. שימוש במוצר שלא לייעודו, לא יתקבל כתביעה תחת פוליסה זו. בפוליסה תקבע תקרת פיצוי למקרה יחיד ותקרה נוספת לשנת ביטוח. הפרמיה עבור פוליסת חבות המוצר מורכבת ממס' מרכיבים והעיקרית הינה סוג המוצר אותו מבקשים לבטח, קהל היעד, מחזור המכירות של המבוטח, וגבול האחריות המבוקש.

  נקודות חשובות

  בעת עריכת הביטוח, יש לשים לב לכמה נקודות חשובות:

  • הפוליסה אינה אחידה ותנאי הביטוח אינם זהים בין החברות כך שכדאי לבדוק ולהשוות ולרכוש את הפוליסה המתאימה ביותר עבור המוצר אותו מבטחים.
  • תנאי הכרחי לעריכת הביטוח הוא רישיון תקף לייצור \ ייבוא \ ייצוא \ שיווק של המוצר.
  • ספק אחראי לפי חוק, עבור המוצר אותו הוא מוכר, ולפיכך הוא חייב בביטוח חבות המוצר גם אם אינו היצרן. חבות זו תבוטל אם יוכל הספק למסור לתובע פרטים מלאים של היצרן בארץ או היבואן כולל כתובת העסק וטלפונים שדרכם יוכל התובע לפנות אליו.
  • הפסקת ייצור של מוצר מסוים עדיין אינה פוטרת את היצרן מאחריות כלפי אותו מוצר, מכיוון שהוא עדיין נמצא בשימוש. לצורך כיסוי עבור מוצרים כאלה, נהוג לרכוש כיסוי מיוחד עבור מוצרים שייצורם הסתיים. הפרמיה עבור כיסוי זה תהיה מדורגת ותפחת עם השנים.
  • יש לפרט את כל המוצרים שאותם נדרש לבטח, כולל רכיבים, אריזות וחלקים שמיוצרים אצל אותו יצרן. ככל שיהיה פירוט מדויק יותר, כך הכיסוי יהיה רחב ומקיף יותר.
  • גבולות הפוליסה הם מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. אם יש צורך לבצע הרחבה למדינות אחרות, יש לפרט זאת ולקבל אישור מחברת הביטוח. ביטוח ליצואן שעיקר פעולתו הוא בחו"ל, יידרש להרחבה לחו"ל. יש לציין כי ההרחבה היא לפי החוק הישראלי ולא לפי החוק במדינות הזרות (מלבד ארה"ב וקנדה).
  • תביעה תכוסה בתנאי שהוגשה בתקופת הביטוח והאירוע התרחש (או הובא לידיעת המבוטח) גם כן בתקופה זו. בעת הארכת הפוליסה אצל אותה חברת ביטוח, ישנו רצף ביטוחי גם עבור תביעות שיוגשו לאחר קרות המקרה. בעת חידוש הביטוח בחברה אחרת, נהוג לבקש כיסוי רטרואקטיבי מיום תחילת הביטוח לראשונה וכפי שמופיע בפוליסה שהסתיימה. .
  • לעיתים נהוג לאחד נזקים שנגרמו ממוצרים מאותה סדרת ייצור (אותה אצווה). איחוד הנזקים יחשב כתביעה אחת הן לגבול האחריות והן להשתתפות העצמית.
  • ניתן לבקש הרחבה בפוליסה של המבוטח כלפי ובגין קבלנים וקבלני משנה שלו (כגון משווקים אשר ישווקו ויפיצו את המוצר המיוצר על ידי המבוטח שלנו) הרחבה תמורת תוספת פרמיה.
  • במסגרת פוליסת חבות מוצר ניתן לרכוש כיסוי ריקול (RECALL) אשר ייתן כיסוי לאיסוף מוצרים פגומים, אף אם טרם גרמו לנזק בפועל וזאת על מנת למנוע נזק שייגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מהמוצרים. הכיסוי הינו בגבול אחריות נפרד ובדרך כלל נמוך יוצר מגבול האחריות הכללי ונותן כיסוטי להוצאות האיסוף של המוצר/ים מהמשווקים השונים (למשל, חברת מזון שגילתה כי נפל פגם במוצרים שיוצרו על ידה בתאריך מסויים ועלולים לגרום להרעלה. החברת תעדחיף לבצע איסוף של כלל המוצרים ומהר לפני שיגיעו לידי הצרכן הסופי וייגרמו לנזק ממשי לגוף).
  • במסגרת הפוליסה ישנן החרגות שאינן בכיסוי גם עבור תוספת תשלום. החרגות כגון: עלות ההחזרה (אלא אם נרכש כיסוי ריקול) התיקון וההחלפה של מוצרים פגומים, נזקים פיננסים שנגרמו לתובע, חבות כלפי עובדים ועוד. מכיוון שהפוליסות שונות, כדאי לברר ולבחון היטב את רשימת החריגים כדי שלא תדחו על־ידי חברת הביטוח בעת תביעה.

   

  ביטוח חבות המוצר משלים את מערך הביטוחים המומלצים והנדרשים עבור בית עסק או חברה מסחרית. פוליסות הביטוח עבור עסקים שונות במהותן, בתחום ובהיקף הכיסוי שלהן כך שכל פוליסה נדרשת לצורך שונה. חשוב לוודא שבית העסק מכוסה במעטפת ביטוחית שתגן עליו מפני כל אירוע שעלול להתרחש, ומפני כל סיכון שבגינו הוא עשוי להיתבע ולהידרש לשלם פיצוי.

  4 / 5. 1

  ליצירת קשר