ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה מגן מפני תביעות אשר הוגשו על ידי עובדים, ותביעות שהוגשו על ידי בעלי מניות בגין פעילויות הנהלה שכתוצאה מהן נגרם נזק לבעלי המניות.

  רוצה לקבל הצעה משתלמת?


  ההנהלה העליונה בתאגיד, בחברה או בעמותה, נקראת חבר מנהלים או דירקטוריון. בהנהלה הזו נמצאים דירקטורים שתפקידם לקבוע את מדיניות החברה, תוכניות הפעולה של החברה, מבנה השכר, לפקח על הדרג המנהלי וכדומה. ביטוח דירקטורים ונושאי משרה זהו ביטוח אחריות ניהולית המיועד לבעלי תפקידים אלו ולגודל אחריותם.

  מהו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

  בהתאם לתנאי הפוליסה, נושא משרה נחשב כמי שמקבל את הוראותיו ישירות ממנכ"ל החברה, וביטוח זה מעניק לו כיסוי להחלטותיו ולפעולתו כנושא משרה בחברה. הפוליסה תכסה מעשה או מחדל שנעשו עקב טעות, השמטה, הפרת חובה, הצהרת לא מדויקת או מטעה, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת התפקיד כדירקטור או נושא משרה. (חשוב לציין כי בחברה פרטית הפוליסה לא תכסה את החברה כי אם את בעלי המשרה בלבד). הביטוח יהיה כלפי בעלי המניות, עובדי החברה, ספקים ולקוחות ואף כלפי צדדי ג' נוספים (אך במרבית המקרים לא כלפי נושאי משרה אחרים). הביטוח יכלול גם כיסוי הוצאות משפט סבירות (עד תקרה המקובלת בישראל) הכוללות הוצאות חקירה, הליכים פליליים והליכים משמעתיים, ובלבד שנושא המשרה זכאי. כלומר, ההחזרים יהיו כנגד קבלות או הוכחות על הוצאות וכמובן באישור מוקדם של חברת הביטוח

  הביטוח יכסה תביעות נגד נושאי משרה או דירקטורים בתנאי שהתביעה/ נסיבות העלולות להוביל לתביעה החלו והוגשובמהלך תקופת הביטוח (חידוש הביטוח באותה חברת ביטוח יחשב כרצף ביטוחי).

  נקודות חשובות

  • מכיוון שפוליסת דירקטורים היא ביטוח אחריות ניהולית, הפוליסה אינה אחידה בין החברות וחשוב להשוות את התנאים והכיסויים בעת רכישת הפוליסה. לפוליסה יצורף בדרך כלל נספח שינויי מלל המרחיב את הכיסויים הסטנדרטיים בפוליסות מסוג זה.
  • חשוב לברר מהי הגדרת נושא המשרה בפוליסה, והאם היא מכסה את האנשים שאותם מעוניינים לבטח. (בחברה פרטית הפוליסה מבטחת את נושאי המשרה ולא את החברה עצמה). ההגדרות משתנות בין חברות הביטוח וחשוב לבדוק את ההגדרה טרם הרכישה.
  • לצורך עריכת ביטוח יידרש המבוטח למלא טופס הצעה כנדרש בחברת הביטוח, ולהעביר לחברה דוחות כספיים, נספח פיננסי עדכני, טבלת בעלי מניות ולעיתים כאשר יש נושאים משפטיים פתוחים, אף מכתב מעורכי הדין של החברה המציין את הסטטוס העדכני.
  • דירקטור שסיים את עבודתו, עדיין יכול להיתבע על מקרים שקרו בזמן שכיהן בתפקידו, ולכן חשוב לחדש את ביטוח הדירקטורים ולוודא שיש בפוליסה כיסוי גם עבור חברי דירקטוריון שפרשו מתפקידם.
  • במרבית הפוליסות קיים סעיף אשראינו מכסה תביעה של נושא משרה אחד כנגד נושא משרה אחר, וזאת כדי למנוע מקרים של הונאת חברת הביטוח באמצעות שיתוף פעולה בין שני נושאי משרה, וכן מקרים של סכסוכי עבודה בין נושאי משרה.
  • בעת עריכת הביטוח חשוב לציין אם נדרש כיסוי גם בחו"ל. הגבולות הגיאוגרפיים משתנים מפוליסה לפוליסה ויש לבדוק האם הם מתאימים לדירקטוריון המבוטח.
  • בכל פוליסה ישנם חריגים שאינם מכוסים בפוליסה גם תמורת עלות נוספת וחשוב לברר מה הם. ישנם חריגים כללים שאינם מכוסים בכל הפוליסות המוצעות כגון: נזקים פיזיים או הרס רכוש, תביעה בגין זיהום אויר או קרקע וסיכונים גרעיניים, תרמית או הונאה של נושא המשרה או מעשים פליליים.
  • בחברות ציבוריות ניתן ואף מומלץ להרחיב את הפוליסה לכיסוי עבור החברה בגין תביעות ניירות ערך וביניהן גם תביעות ייצוגיות או נגזרות, וכדאי לברר האם יש מקום להרחבה זו בהתייחס לסטטוס המשפטי של המבוטח.
  • בעת מעבר בין חברת ביטוח אחת לאחרת, חשוב לוודא שחברת הביטוח החדשה מאשרת הוספת סעיף של כיסוי רטרואקטיבי עבור האירועים שהתרחשו בטרם התחילה הפוליסה ותאריך המשכיות כפי הפוליסה הפוקעת על מנת לייצר רצף ביטוחי והמשכיות. ללא סעיף זה, חברת הביטוח החדשה לא תכסה תביעה כנגד המבוטח עבור אירוע שקרה לפני תחילת הביטוח, אך התביעה בגינה הוגשה לאחר מכן. עם זאת, יש להבהיר כי אם המעשה בגינו מוגשת התביעה, לא היה ידוע לבעלי המשרה לפני תחילת הפוליסה, יהיה להם כיסוי בפוליסה.

   

  לסיכום יש להדגיש כי ישנו שוני רב בין חברות הביטוח הן מבחינת הכיסויים והן מבחינת ההחרגות. חשוב להשוות ולברר, אילו כיסויים קיימים, מה הן ההרחבות המוצעות בתוספת פרמיה ואילו חריגים לא ניתן לבטל או לשנות. רק לאחר בירור כל המידע הזה, ניתן להחליט ולבחור איזו פוליסה מתאימה ביותר לנושאי המשרה, הן מבחינת תחום העיסוק שלהם והן מבחינת היקף פעילותם ותחום אחריותם.

  0 / 5. 0

  ליצירת קשר