קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

מדיניות פרטיות

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות הנוהגת קבוצת גור הלוא היא אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע"מ, וכן חברות אם ו/ואו בת ו/או אחות של סוכנות זו (להלן – "הסוכנות" ו- "האתר") לפי העניין:

 1. החברה אוספת מידע אודות המבקרים באתר ובכלל זה עושה שימוש ב"קוקיס" לצורך ניטר פעילות המשתמשים באתר ולייעל את השירות באתר באופן כללי.
 •  ביחס למידע אשר יתקבל אצלה ממשתמשי האתר ובכלל זה מידע אודות צדדים שלישיים (בני משפחה, עובדים, מוטבים, נתבעים בתביעות ביטוח, וכיוצ"ב). המידע הנאסף על ידי הסוכנות נאסף לצורך מתן שירותים בתחומי הביטוח ובתחומים משיקים (כגון פיננסים), והוא דרוש לסוכנות על מנת להעניק את שירותיה, בהתאם להוראות כל דין. המידע שייאסף על ידי הסוכנות כולל מידע פרטי, ואף מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – "חוק הגנת הפרטיות"), והוא ייאסף גם באמצעות "הצלבת" מידע עם מאגרים אשר יעבירו מידע לסוכנות (כגון מידע מחברות ביטוח, חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל, מעסיקים, עובדים, קרובים וכיוצ"ב) או שלסוכנות תהא גישה אליהם.

המונח "שירותי הסוכנות" יתפרש באופן רחב וכולל גם אך לא רק את התנהלותה של הסוכנות בשיווק מוצרי ביטוח ופיננסים (לרבות באמצעות דיוור ישיר ואמצעים אלקטרוניים), במתן שירות למוצרים אלה, בתפעול הסדרים פנסיוניים, ניהולה הפנימי של הסוכנות, ובכלל זה עמידה בהוראות הדין והתנהלות שוטפת, שיפור השירותים, פילוח מידע וכיוצ"ב.

בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, מובהר בזאת, כי ככלל אין חלה חובה חוקית למסור מידע לסוכנות, אך יובהר, כי אי העברת מידע בכלל או העברת מידע בלתי שלם עלולה לפגוע ביכולתה של הסוכנות להעניק את שירותיה, לרבות פגיעה בכיסויים ביטוחיים ו/או השפעה על תשלום תגמולי הביטוח. לצד האמור יובהר, כי ייתכן ולעניין פעולות מסוימות העברת המידע תהווה תנאי המתחייב בהתאם להוראות הדין (כגון מסירת מידע לצורך זיהוי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000).

 • מידע על אחרים – מסירת מידע על ידי משתמש אודות אחרים תתבצע על אחריות מוסר המידע, ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי כל דין.
 • מסירת מידע באמצעות האתר תיחשב לכל דבר ועניין כהסכמה למדיניות הפרטיות.
 • המידע שיאסף מיועד למתן שירותי הסוכנות ואספקת מוצרים על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או צדדים קשורים.
 • יובהר, כי ייתכן שמידע אשר יימסר לסוכנות יועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותי הסוכנות (כגון העברת מידע לחברות ביטוח וחברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל – אשר הסוכנות פועלת כשלוחה שלהן לעניין העברת מידע למעסיק – ככל שהדבר נדרש ורלבנטי לצורך מתן השירותים; לנותני שירות נוספים הנחוצים מטעם הסוכנות; או בהסכמתך לגורמים שלישיים נוספים ואחרים.  למען הסר ספק, רשאית הסוכנות להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשמשים אותה כספקים, וכן בכל מקרה של מיזוג ו/או העברת פעילות וכיוצ"ב. יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע משימוש במידע בהתאם להוראות כל דין.
 • יובהר, כי לא נסחור במידע של המשתמשים בו ולא נפעל בו בניגוד להוראות כל דין.
 • ניתן לעיון במידע ולבקש תיקונו בהתאם להוראות הדין וזאת באמצעות פנייה לסוכנות בדוא"ל si@gurg.co.il או באמצעות פנייה למשרדי הסוכנות.
 • הסוכנות תהא רשאית לעדכן את המדיניות מעת לעת באמצעות הודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלה.

באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור בכל עת.

אבטחת מידע

 1. המידע ישמר על ידי הסוכנות תוך נקיטת אמצעי אבטחת מידע בהתאם להוראות הדין.
 1. הסוכנות רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע והגנתו, והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות וההסדרים המקובלים בענף. הסוכנות נוקטת בטכנולוגיות אבטחה למניעת גישה למידע על ידי גורמים מורשים.
 1. במסגרת אמצעי האבטחה נקבעו הסדרים לזיהוי והצפנה של נתוני ההזדהות של המשתמשים באתר
 1. אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה מהמשתמש, ובהתאם נדרשים המשתמשים להיות מודעים לסכנות, ולחשיבותן של הסיסמאות ושמירתן לצורך שימוש אישי בלבד, אספקת אמצעי פרטי קשר נכונים ומתאימם וכל דרישה מוקבלת נוספת.
 1. יובהר, כי קיימת סכנה לחדירה למאגרי הנתונים או לפריצות אבטחת מידע, והסוכנות לא תהיה אחראית לנזק שייגרם בפרט בעת שימוש ברשת האינטרנט אך יובהר, כי לא ניתן להבטיח באופן מוחלט את מניעת הגעת המידע לצד שלישי, והסוכנות לא תהא אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מפעילות כאמור.

הונאות מקוונות

 1. מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לנסיונות הונאה של גורמים שונים, אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיך האישיים, כגון באמצעות פנייה בדוא"ל מחזה או דומה לסוכנות תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים, נבהיר, כי הסוכנות לעולם לא תידרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת כניסה לאתר. מוצע להיזהר מכל פעילות כאמור, כמו כן, להלן כללים והמלצות לעניין שמירת הפרטיות:
 • מומלץ להימנע משימוש בסיסמאות בתווך ציבורי (כגון מחשבים משותפים וכיוצ"ב);
 • יש לוודא שכתובת השולח מתאימה ואינה כוללת שגיאות (לתשומת לב יכול שהתכתובת המתחזה תכלול שגיאה קטנה);
 • יש לבדוק את תוכן ההודעה ולוודא שהוא בנוסח תקני ללא שגיאות כתב או ניסוח;
 • מומלץ להקליד את כתובת האתר באופן ישיר או לבדוק את כתובת הקישור ונכונותה.
 • יש לשים לב להודעות באמצעות אפליקציות שונות ולוודא הקישורים המצורפים אליהן;
 • מומלץ להקפיד על שימוש בתכנות הגנה מוכחות ועדכניות.

בכל מקרה של חשש לדליפת אמצעי הזיהוי ו/או כל שימוש בלתי מורשה אחר, אנא פנה מיד לפניות הציבור.