קבוצת ביטוח

צור קשר

קבוצת ביטוח

ביטוח מפעלים סיבות לרכישת אחריות למוצר

ביטוח מפעלים לאחריות המוצר הידוע גם בשם ביטוח חבות המוצר צובר תאוצה בשנים האחרונות והביקוש למוצרי ביטוח מפעלים מסוג זה גדול מתמיד.

מוצרי צריכה חדשים ומגוונים יוצאים לשוק מידי יום וחלקם נצרכים על ידי הציבור על בסיס יומי.

מוצרי מזון, תכשירים קוסמטיים, תרופות ועוד מוצרי צריכה רבים אחרים יכולים לעיתים לגרום נזק לצרכן שרכש אותם.

המודעות של הצרכנים לנזק הנגרם על ידי מוצרים הינה גבוהה מתמיד, והצרכן יודע גם לתבוע במקרים בהם מוצר גרם נזק.

ישנן הרבה דוגמאות למקרים בהם מוצרים ששווקו על ידי יצרנים ויבואנים גרמו נזקים בגוף, בנפש וברכוש לצרכנים.

לדוגמא: יצרן של מתג טיימר לדודי שמש שהותקן על ידי חשמלאי מוסמך וגרם לקצר ולשריפה בבית הצרכן יחויב בפיצוי צד שלישי בגין נזקים שנגרמו לו.

בשונה מביטוח אחריות מקצועית, ביטוח מפעלים לאחריות המוצר מתייחס למוצרי צריכה ולא לשירותים המסופקים על ידי בעלי מקצוע.

ישנן כמה סיבות עיקריות מדוע רכישת ביטוח חבות המוצר הינה הכרחית ובמקרים מסוימים אף קריטית.

מהי מטרת פוליסת ביטוח מפעלים לאחריות המוצר?

מטרת הפוליסה לביטוח מפעלים לאחריות המוצר היא שיפוי המבוטח במקרה בו יהיה עליו לשאת בתשלום לצד שלישי עקב נזק לגוף ו/או לרכוש.

נזק זה נובע מפגם במוצר שיוצר, תוקן, טופל, הורכב, יובא או שווק על ידי היצרן, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו.

כל עוד המוצר נמצא בחזקתו של המבוטח, אמורה לחול על חבותו החוקית של זה הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

מהו הכיסוי הבסיסי שמעניק ביטוח מפעלים – חבות המוצר?

הכיסוי הבסיסי בפוליסה לביטוח חבות מוצר הוא לחבותו של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בגין תביעות אשר תוגשנה נגדו במהלך תקופת הביטוח (בסיס מועד הגשת התביעה).

ככלל, מועד הגשת התביעה הוא המועד בו נודע למבוטח לראשונה על קיום עילת תביעה נגדו.

הפוליסה לביטוח מפעלים חבות מוצר היא מעין פוליסת המשך לפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי, כאשר קו הגבול ביניהן הוא מועד יציאת המוצר מחזקת המבוטח.

בין שתי הפוליסות קיימים מספר הבדלים נוספים שעיקרם:

  1. הפוליסה לביטוח חבות מוצר נערכת על בסיס מועד הגשת התביעה, בעוד הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי נערכת על בסיס מועד אירוע הנזק.
  2. הפוליסה לביטוח חבות המוצר עניינה רק חבות בגין מוצרים.
  3. הפוליסה לביטוח חבות מוצר אינה כוללת חריג לאחריותו המקצועית של המבוטח.

ביטוח מפעלים חל גם על מקרים מהעבר שאירעו לאחר מועד מוסכם (מועד רטרואקטיבי), בתנאי שלמבוטח לא היה ידוע עם עריכת הביטוח על קיומם.

מקרה הביטוח בפוליסה לביטוח חבות מוצר הוא היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי כתוצאה מתאונה וכן היזק לרכוש כתוצאה מאירוע תאונתי.

ככלל, הכיסוי הביטוחי בפוליסה חל על חבות  בגין פעולה מזיקה של מוצר, אך לא על היעדר פעולה שלו.

הפוליסה לביטוח חבות מוצר מכסה הן תביעות שהוגשו נגד המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש).

אלו הן תביעות שהוגשו נגדו על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם – 1980.

יצרן, יבואן או משווק? ביטוח מפעלים חבות המוצר הינו ביטוח חובה

לפי חוק אחריות מוצרים פגומים תש"ם 1980 ופקודת הנזיקין, האחריות הבלעדית על המוצר מרגע עזיבתו את המפעל הינה על היצרן.

יצרן או יבואן של מוצרי צריכה יכולים להיתבע על בסיס אחריות למוצר שיצא מפס הייצור ועזב את המפעל עם פגם שגרם נזק לצרכן.

צרכן אשר רכש מוצר פגום אשר גרם לו נזק יכול לתבוע את היצרן או היבואן באם התקיימו התנאים הבאים:

  1. הפגם במוצר היה מסוכן והסיכון שבו הוא שגרם את הנזק לצרכן.
  2. המוצר גרם לצרכן נזק גופני ו/או נפשי ו/או לרכושו של הצרכן.
  3. הנזק נגרם בעת שהצרכן השתמש במוצר כפי שהיה אמור להשתמש בו על פי הוראות היצרן.
  4. לא בוצעו שינויים במוצר לאחר שיצא את מפעל היצרן והיגיע לידי הצרכן.

לעיתים קרובות, חוסר זהירות, עמידה ביעדי שיווק המוצר והעדר פיקוח קפדני על מוצרים בפס הייצור יכולים להוביל למוצרים פגומים.

לפיכך, צרכן שנפגע ממוצר מחויב רק להוכיח כי נגרם לו נזק מצריכה או שימוש במוצר הפגום על פי הפרמטרים שצוינו.

די בכך על מנת להטיל את מלוא האחריות על היצרן ולהטיל עליו פיצויים כספיים שיכולים להיות גבוהים ביותר.

חשוב לזכור כי גם אם נקט היצרן בכל אמצעי הבטיחות הקשורים למוצר, ושיווק אותו בהתאם לתקן הישראלי, אין די בכך.

על היצרן לוודא כי הוא מכוסה לגמרי ונקט בכל אמצעי הבטיחות והביקורת למוצריו טרם עזבו את מפעל הייצור שלו.

ביטוח אחריות המוצר מחייב במקרים רבים בדיקה של תהליך הייצור על מנת לוודא שהיצרן אכן עומד בדרישות המתחייבות.

ביטוח מפעלים חבות המוצר אינו ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח מפעלים חבות המוצר אינו מתייחס להתנהגות היצרן בעת ייצור המוצר אלא לתכונותיו של המוצר בלבד.

יחד עם זאת יהיו כאלה שיטענו כי התנהגות רשלנית מצד היצרן היא זו שהביאה למוצר פגום אשר גרר אחריו תביעת נזיקין.

אכן קל מאד להתבלבל בין השניים, אך חשוב לזכור שמדובר בשני מקרים שונים לחלוטין.

בעוד שביטוח אחריות מקצועית מתייחס להתנהגות רשלנית של בעל מקצוע שגרמה נזק כלפי צד שלישי, הרי שביטוח אחריות המוצר מתייחס לתכונות המוצר בלבד.

פגם שהתגלה בתכונות המוצר שעזב את מפעל היצרן, הוא זה שיבוטח בביטוח חבות המוצר אם וכאשר ייתבע המבוטח.

רצוי להיות מוכנים למקרי תביעות נזיקין בגין מוצר פגום

גם אם יצרן נקט בכל הבדיקות הקפדניות לכל המוצרים שיצאו מפס הייצור שלו לביתם של הצרכנים, הרי שאף אחד מאיתנו אינו חף מטעויות.

רצוי לצאת מתוך נקודת הנחה שהצרכן הינו חכם הרבה יותר מבעבר וידו קלה על ההדק כאשר מדובר בהגשת תביעת נזיקין.

מעבר לכך, העלייה בהגשת תביעות נזיקין בגין חבות המוצר, גרמה לעלייה במספר עורכי הדין המתמחים בתביעות מסוג זה.

מאחר ורוב האחריות על המוצר מוטלת על כתפיו של היצרן, והקלות בה ניתן להוכיח נזק לצרכן, הרי שהסיכוי לפיצויים בתביעות מסוג זה גבוה.

מידע נוסף

כיסוי הגנה מפני תביעות נזיקין אשר הוגשו בגין פגיעה בגוף, בנפש או ברכוש בעקבות שימוש במוצרים פגומים  
למי מתאים יצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים מסוגים שונים
תוקף הכיסוי כל עוד הפוליסה בתוקף + מקרים מהעבר שאירעו לאחר מועד רטרואקטיבי מוסכם בתנאי שלמבוטח לא היה ידוע על קיומם בעת מועד עריכת הפוליסה
ביטוח מפעלים לטובת הגנה על המוצר