קבלנים רכישה

פרטים אישיים

סוג עסק

בחר את סוג העסק שלך

פרטי עסק

פרטי חברה בע"מ

כתובת חברה בע"מ

תקופת ביטוח

מהות הפעילות

תיאור העבודה


ניסיון ביטוחי

האם בשלושת השנים האחרונות הגשת תביעה לתשלום פיצויים לפי פוליסה לביטוח כל הסיכונים
קבלנים על אחד מהאירועים הבאים:

פריצה / גניבה

התמוטטות ושקיעה

נזקי מים

סערה / סופה

פגיעה במתקנים תת קרקעים

אחר

גילוי נאות

בהתייחס לפוליסת ביטוח קבלנים, האם חברת ביטוח כלשהי:

דחתה את הצעתך?

ביטלה את הפוליסה?

סרבה לחדש את הפוליסה?

בטחה אותך בעבר?

האם כל העובדים המועסקים בפרוייקטים מבוטחים על פי חוק?

מסך חתימות

מסמך זה אינו מהווה אישור לקיום הביטוח ואינו מטיל כל חובה שהיא על החברה לשלם תגמולי בטוח כלשהם. לאחר חתימה על ההצעה, נציג מטעמנו ייצור עמך קשר לצורך קבלת אישור מחברת הביטוח וביצוע גבייה עבור הצעה זו.