נספח הרחבות והשתתפות עצמית – ביטוח קבלנים

סה"כ מחזור עבודות שנתי (משוער) 2,000,000

כיסוי "נזק בזדון".

——————

מוצהר ומוסכם בזה ,

שבעת קרות מקרה הביטוח שמרו על הרכוש המבוטח שומר או שומרים בהתאם לגודל

האתר ששכרם משולם על-ידי המבוטח ו/או חברת שמירה ששכרה משולם ע"י המבוטח.

תנאים מיחדים.

————-

1. השמירה באתר תבוצע ע"י אנשים המחזקים ברשיון תקף עפ"י "חוק חוקרים

." פרטיים, שרותי שמירה תשל"ב – 1972

2. א. השומרים ו/או חברת שמירה אינם מבוטחים לפי תוספת זו ולא ייחשבו כקבלני

משנה.

ב. לחברת הביטוח תשמר זכות השיבוב מחברת השמירה.

3. סכום ההשתפות העצמית שעל המבוטח לשאת מכל תביעה, על פי תוספת זו שיזוכה

מתגמולי הביטוח הוא כנקוב לענין זה ברשימה.

4. עם הגשת התביעה, על המבוטח להמציא למבטח אישור משטרה כי הגניבה הובאה

לידיעתה מיד עם גילויה. אישור זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הדרושים

להוכחת חבותו של המבוטח.

2.00 .0001 נזק עקיף מתיכנון לקוי 2,000,000

. כיסוי תחזוקה מורחבת. 0001

מוצהר ומוסכם בזאת שבכפיפות להגדרות, חריגים ולהתניות הכלולים בפוליסה,

יורחב הכיסוי לכלול, בנוסף לכיסוי בפוליסה בגין תחזוקה רגילה,תחזוקה

מורחבת של 12 חודשים,בגין אובדן או נזק שנתגלה במהלך תקופת התחזוקה,

אך נגרם לפרוייקט המבוטח בתקופת הביטוח.

כיסוי רעידת אדמה – תקף 2,000,000

בכפיפות לתנאי כיסוי רעידת אדמה הר"מ.

כיסוי נזקי טבע – תקף 2,000,000

פרק ב – אחריות חוקית כלפי צד שלישי

———————————-

גבולות האחריות יהיו כדלקמן:

2,150.00 סה"כ למקרה אחד (גוף ורכוש) 5,000,000

סה"כ לתקופת הביטוח: 5,000,000

פרק ג – אחריות מעבידים

———————-

מוצהר ומוסכם בזה,

כי אחריות החברה לפי פרק זה לא תעלה על הסכומים

הנקובים להלן,

א. -. 6,000,000 גבול אחריות לתשלום פיצויים בשל מקרה

ביטוח לעובד נפגע אחד.

ב. -. 20,000,000 גבול אחריות לסכום הפיצויים הכולל שתשלם

החברה על פי פוליסה זו בגין מקרי ביטוח

שארעו בתקופת הביטוח.

1,200.00 . שווי עבודות הפרויקט: 2,000,000 ש"ח % 06

השתתפות עצמית

————-

מו"מ בזאת כי ההשתתפות של המבוטח מכל אובדן או נזק שיעמוד לתשלום הינה:

– נזקי טבע -התפרצות וולקנית,סערה ,סופה,הוריקן,ציקלון,

הצפה , שיטפון, גלישת קרקע, התמוטטות, נזקי מים,

גשם, שלג וברד 5%- מהנזק מינימום 22,500

השתתפות עצמית לנזקי טבע – בין החודשים 1.10 עד 31.3

15% מהנזק מינימום 100,000- ש"ח.

רעידת אדמה – 10% מסכום הביטוח

מינימום סך של -. 30,000

נזק בזדון 20% מהנזק מינימום : 22,500

מקסימום : 112,500

סכום שעור פרמיה

תאור הכסוי הביטוח הפרמיה שנתית

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

נזקים לרכוש סמוך : 20,000

נזקים לרכוש עליו עובדים : 20,000

נזק עקיף מתכנון לקוי 10% מהנזק,

מינימום : 40,000

צד שלישי : 10,000

נזק חבות מעבידים ……….: 10,000

20,000 לנפגע במקרה של מחלה מקצועית.

כל נזק אחר …………….: 10,000

רעידת אדמה

============

הכיסוי

—–

מוסכם ומוצהר בזה כי למרות האמור בפוליסה, מכסה פוליסה זו את הרכוש

המתואר ברשימה גם נגד אבדן או נזק שנגרם ע"י רעידת אדמה (רעש).

כולל אש שנגרמה על ידי כך במישרין או בעקיפין, אשר ארעו במהלך תקופת

הביטוח כמפורט ברשימה.

למטרת הכיסוי המוגדר בתוספת זו יחשב כארוע אחד כל אבדן או נזק שארע

תוך פרק זמן אחד של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה רעידת אדמה.

השתתפות עצמית

————-

המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בכל נזק בגובה של 10% מסכום הביטוח לסיכון רעידת

אדמה באתר לו נגרם הנזק.

סכום הביטוח לאתר משמעו סכום הביטוח של כל פרקי הרכוש

לאתר בתוספת כל סכום הביטוח בפוליסה לפרק אבדן רווחים.

נגרם הנזק או האבדן לרכוש המבוטח בהיותו ממוקם באתרים שונים, ישא

המבוטח בהשתתפות עצמית כנ"ל לגבי כל אתר בנפרד.

המונח אתר לענין סעיף זה פירושו – חצרים הסמוכים זה לזה הנמצאים בשטח

אחד רצוף.

ההשתתפות העצמית לארוע לכל אתר לא תפחת מסך 30,000 ולא

תעלה על סך – 5,000,000

סייגים לחבות המבטח.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

סכום שעור פרמיה

תאור הכסוי הביטוח הפרמיה שנתית

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

——————

ביטוח זה אינו מכסה אבדן או נזק שנגרמו במישרין או בעקיפין לרכוש

המבוטח ע"י:

1. גניבה תוך כדי או בעקבות רעידת אדמה.

2. אבדן או נזק שנגרמו לרכוש המבוטח בפקודת רשות ציבורית כלשהי.

ת ו ס פ ת ז ו כ פ ו פ ה ל כ ל ה ת נ א י ם ו ה ס י י ג י ם

ש ל ה פ ו ל י ס ה ל ה צ ו ר פ ה , א ל א א ם כ ן ש ו נ ו

ב מ פ ו ר ש ב ת ו ס פ ת ז ו .

מוצהר ומוסכם בזה כי,

סעיף 2 ל"חריגים פרק א" (תכנון לקוי) מבוטל ובמקומו יבוא הסעיף שלהלן:

2. הוצאות לתיקונים ולהחלפה הנובעים מתכנון לקוי,אך חריג זה יוגבל "

לתיקון או החלפת הפריטים שתוכננו באופן לקוי עצמם ולא יחול לגבי

אובדן או נזק לפריטים אחרים הנובעים מתאונות אשר ייגרמו בגלל

התכנון הלקוי.

המבטח לא יהיה אחראי בגין:

א. הוצאות לשינויים, תוספות ו/או שיפורים הנובעים מהנזק או מאובדן

המבוטחים

ב. הוצאות אשר היצרן או הספק, בין שהינם רשומים כיחידי המבוטח ובין אם לא

הסכימו, בין במפורש ובין מכללא, לשאת בהם במסגרת התחייבויותיהם

החוזיות.

הכיסוי כפוף לתנאים להלן:

1. המתכנן מוסמך לבצע סוג זה של תכנון.

2. המתכננים ו/או יועצים לא ייחשבו כמבוטחים על פי פוליסה זאת.

3. למבטח נשמרת זכות השיבוב כנגד המתכנן."

למען הסר ספק מוגדש בזה כי סכום הביטוח או סכומי הביטוח הנקובים

במפרט של פוליסה זו אינם סכומי בטוח מוסכמים, סכום הבטוח בפוליסה

הוא הסכום המירבי לחובת השיפוי בקרות מקרה הבטוח – זאת בכפיפות

למכלול תנאי הפוליסה.

פוליסה זו לא תכסה נזק כלשהוא שבגינו יש למבוטח ו/או לצד ג' הזכות

לפיצויים על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א 1961- , וזכות זו לא

נמנעה ממנו עקב אי קיום הוראה כלשהיא מהוראות החוק הנ"ל.

5 >> << 55-028

135940-00 אמנון גור ס. לביטוח( עותק למבוטח דף 6-

ענף: 26 פוליסה: 26091066/19 תוספת: 0

שם המבוטח: קרוגליאקוב ייבגני

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

סכום שעור פרמיה

תאור הכסוי הביטוח הפרמיה שנתית

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

מוצהר ומוסכם בזה כי פוליסה זו כפופה לתנאים הבאים :

===================================================

מנופים ואמצעי שינוע – מנופים ואמצעי שינוע שהפעלתם מחייבת רשיון

——————– על פי דין,יופעלו אך ורק על ידי מפעיל מוסמך

בעל רשיון תקף.

עבודות בחום – במקרה של ביצוע עבודות בחום,על המבוטח לנקוט

———– אמצעי זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן :

א.המבוטח ידאג להרחקת חומרים דליקים (לרבות ארגזים,שאריות עצים נייר

וקרטון) הניתנים לפינוי מהשטח בו נעשות העבודות בחום,למרחק סביר שלא

יפחת מ 10- מטר ממקום ביצוע העבודות וזאת בהתחשב עד כמה שניתן בכיווני

רוח רגילים.

ב.בעת ביצוע עבודות בחום,יהיה לפחות אדם אחד בשטח ביצוע העבודות האלו,

אשר ישקיף עליהן ואשר תהיה ביכולתו אפשרות חיוג לרשויות כיבוי האש.

אדם זה יהיה נוכח במקום זמן סביר לאחר גמר ביצוע העבודות בחום.

ג.יובא לידיעת קבלני המשנה הפועלים באתר שיש לדאוג לקיומם של אמצעי כיבוי

סבירים בעת ביצוע עבודות בחום ובמקום ביצוען.

ד.אם אין למבוטח הידע הדרוש לכך,ידאג להעסקת אחראי בטיחות

אשר תפקידו יהיה להנחות את מבצע העבודות ולפקח על ביצוען.

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות הקמה,בניה,הרכבה,

שיפוץ ואחרות הכרוכות בריתוך ו/או חיתוך באמצעות חום ו/או שימוש

מכל סוג ותאור שהוא באש גלויה,בין שאלו נעשות על ידי עובדיו של

המבוטח ובין על ידי קבלנים או עובדיהם.

עבודות פיצוץ – במקרה של ביצוע עבודות פיצוץ,על המבוטח לנקוט באמצעי

————- זהירות ובטיחות מיוחדים כדלקמן:

א.עבודות הפיצוץ יערכו ע"י קבלן מוסמך ובעל רשיון תקף לביצוע עבודות פיצוץ.

ב.הפיצוץ יעשה עם רשיון והיתר ספציפי לאתר העבודה המבוטח נקוב בתאריך

כמות חומרי הנפץ והיקף הפיצוצים.

ג.הפיצוצים יערכו בכפוף לרשום בהיתר ועל פי הוראות הרשות המוסמכת ומבוקר

על ידה.

ד.הכיסוי לא יכלול הובלה של חומר הנפץ ונפצים אל האתר ואחסנה באתר.

ה.קבלן הפיצוצים יהיה בעל פוליסת ביטוח ברת תוקף לכיסוי חבות

כלפי צד שלישי,בגין עבודות הפיצוץ בגבול האחריות שאינו נמוך

. מ 1,000,000-

ו.קבלן הפיצוצים לא ניכלל כמבוטח בפוליסת הפרוייקט ולמבטח נשמרת

זכות השיבוב כלפיו.

ז.יועץ הקרקע והקונסטרוקטר של המבנה,חייבים לאשר ביצוע הפיצוצים באתר.

סלילת דרכים,תעלות והנחת כבלים – הכיסוי על פי הפוליסה לגבי

—————————– עבודות סלילת דרכים,הנחת קווי מים

בתעלות והנחת כבלים, כפוף לדרישות כדלקמן:

א.סלילת דרכים:אורך קטעי עבודה בלתי גמורים,לא יעלה על 500 מ' לקטע אחד

ולא יותר מ 1000- מ' לכל קטעי העבודה גם יחד.

6 >> << 55-028

135940-00 אמנון גור ס. לביטוח( עותק למבוטח דף 7-

ענף: 26 פוליסה: 26091066/19 תוספת: 0

שם המבוטח: קרוגליאקוב ייבגני

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

סכום שעור פרמיה

תאור הכסוי הביטוח הפרמיה שנתית

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ב.התעלות:הנחת קוי מים-אורך תעלה פתוחה אחת,לא יעלה על 150 מ' ולא יותר

מ 600- מ' לכל התעלת גם יחד (בעבודה אחת)

ג.הנחת כבלים:אורך תעלה פתוחה אחת,לא יעלה על 600 מ' ולא יותר

מ 1200- מ' לכל התעלות גם יחד (בעבודה אחת)

ד.על המבוטח לנקוט באמצעי בטיחות כדלקמן:

1.התקנת שילוט אזהרה ע"י שלטים זוהרים בסמוך לתעלות.

2.גידור נאות של אתר החפירות משני צידי התעלה,למניעת אפשרות כניסה

לאתר החפירות בשעות שלא מתבצעות עבודות באתר.

3.בשעות החשיכה,יש להציב תאורת אזהרה.

חריג תקרות "פל קל" -מוצהר ומוסכם בזה,כי פוליסה זו אינה מכסה כל אובדן

—————– או נזק לעבודות הפרויקט וכל חבות שהיא,הנובעים

ו/או שעילתם בבנית ו/או טיפול בתקרות בשיטת "פל קל".

אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון

============================

יובהר כי בכל מקום בו פורטו בפוליסה זו אמצעי מיגון, אין מדובר בתנאי מוקדם.

אי קיום האמצעים שפורטו, לרבות אי הפעלתם במועד קרות מקרה הביטוח,

עלול לגרום הפחתה או לשלילה מלאה של תגמולי הביטוח בהתאם להוראות

סעיפים, 19,18 ו- 21 לחוק חוזה הביטוח.

דמי הסדר תשלומים במסלול לא צמוד כוללים דמי אשראי כחוק בתוספת כיסוי

עלויות גבייה ופיצוי בגין הפרשי הצמדה בשעור 2.3% מהסכום לגביה.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

סה"כ פרמיה שנתית 6,852.00

ה ר ח ב י ם ו ת ו ס פ ו ת

א) 1 .מוצהר ומוסכם בזה,כי הפוליסה הינה הצהרתית וכפופה לתנאים כמפורט להלן :

1. על המבוטח לדווח על כל עבודה מראש ולקבל את אישור החברה .

2. על המבוטח להודיע לפני כל תחילת עבודה,את הפרטים הבאים:

– מס' חוזה

– מזמין העבודה

– תאור העבודה

– שווי העבודה

– אתר העבודה

– תקופת ביצוע העבודה

3. עבודות שלא ידווחו לפני ביצועם לא יהיו בכיסוי.

4. הפרמיה נטו הנקובה בפוליסה,הינה פרמיה מינימלית פקדונית

במידה ובמהלך תקופת הביטוח,סך כל העבודות המוצהרות יעברו

את המחזור המשוער שהוצהר בתחילת השנה,תתבצע התאמה,בסוף התקופה,

המבוטח יחויב בפרמיה בהתאם למיון.

7 >> << 55-028

135940-00 אמנון גור ס. לביטוח( עותק למבוטח דף 8-

ענף: 26 פוליסה: 26091066/19 תוספת: 0

שם המבוטח: קרוגליאקוב ייבגני

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ה ר ח ב י ם ו ת ו ס פ ו ת (המשך)

5. כל עבודה אשר תאורה יחרוג מתיאור העבודות המבוטחות כמתואר לעיל,

וכן כל עבודה ששוויה מעל ל 500,000- ש"ח,לא יהיו בכיסוי לפי תנאי

הפוליסה ההצהרתית ולגביהם יקבעו תנאים בנפרד .

6. הכיסוי הבסיסי לפי פוליסה זו,הינו לכל עבודה שתתחיל במהלך תוקפה

של הפוליסה עד לתקופה של 12 חודשים.

במידה ותידרש הארכה לעבודה ספציפית,תגבה פרמיה נוספת .

7. המבטח שומר לעצמו את הזכות לביצוע סקרים הנדסיים לכל עבודה

אשר ימצא לנכון לעשות כן,על ידי סוקרים/מהנדסים מטעמו.

ביצוע המלצות דוחו"ת הסקר הנ"ל,יהוו תנאי מוקדם לכיסוי וחלק

בלתי נפרד מתנאי הפוליסה .

א) 2 .הרחבות הפוליסה למשך תקופת הביטוח ע"ב נזק ראשון עד % משוי העבודות

—————————————————————-

פרק א' רכוש

————

פינוי הריסות

מתקנים וציוד עזר קל לבניה למעט צ.מ.ה

(מקסימום 40,000 ש"ח לפריט)

רכוש סמוך/רכוש עליו עובדים

שכ"ט אדריכלים\מהנדסים

מבני עזר זמניים

נזק ישיר מתכנון לקוי עבודה לקויה חומרים לקויים

רכוש בהעברה ובאחסון מחוץ לאתר

שחזור מסמכים

הוצאות מיוחדות לרבות החשת תיקון נזק 15% מהנזק מקסימום

הוצאות עקב דרישת רשויות 10% מהנזק מקסימום

השתתפות עצמית

————-

נזק ישיר מתכנון לקוי עבודה לקויה חומרים לקויים 10% מהנזק מינימום 100,000 שח

א) 3 .הרחבות פרק ב' צ"ג עד 10% מגבולות האחריות

—————————————-

תביעות שיבוב מטעם המוסד לביטוח לאומי על מלוא גבול אחריות צג

רעד ויברציה החלשת משען

חבות בגין נזקי גוף משימוש בצמ"ה שאין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה כלול

השתתפות עצמית

—————

תביעות שיבוב מל"ל 40,000 ש"ח

נזקי רעד ויברציה 10% מהנזק מינימום 40,000 ש"ח

נזקי גוף צמ"ה 30,000 ש"ח__