למרבית העסקים הקטנים, ישנה יכולת מינימלית עד לא קיימת, לספיגת נזקים. יחד עם זאת, הסיכונים האפשריים, רבים ומחייבים מענה בהתאם. ביטוח עסק, אם כך, הינו הכרחי ונחוץ, ובעלי עסקים נדרשים לבחור ולהחליט, אילו כיסויים יש לכלול בביטוח העסק שלהם, מתוך מבחר נרחב.

במאמר הבא, ננסה לשפוך אור, על הפרטים החשובים לבעל עסק קטן, בבואו לבחור את הכיסוי לביטוח העסק שלו.

לרוב, מתאפיין עסק קטן בהון עצמי נמוך ובמחזור הכנסות קטן. לפיכך, נגזרת גם יכולתו לספיגת נזק. לכן, על מנת להבטיח את קיומו של העסק לאורך זמן, הוא נדרש לרכוש ביטוח עסק איכותי המותאם עבורו.

על מי פוליסת ביטוח עסק מגנה?

הפוליסה מבטחת אך ורק את המפורט ברשימת הביטוח. על כן, במידה והעסק מתקיים תחת נכס שכור, נדרש המבוטח לכלול את בעל הנכס כמבוטח

ולהחיל עליו אלמנטים מסויימים בביטוח העסק. במידה ולא יעשה כן, עלול המבוטח למצוא עצמו נדרש לשלם במקום חברת הביטוח בגין הוצאות לבעל הנכס.

שיקום עסק במקרה של נזק, עלול להיות עניין מורכב, כאן נכנס הסכם ביטוח העסק. אשר נחתם כאשר מדובר בעסק חי ופעיל, ומחייב את המבטח לעמוד לצד העסק כאשר הוא נמצא בצרות.

לתשומת לבכם – יש למסור לסוכן הביטוח, תמונה מלאה ומדויקת, אודות מצב העסק ולספק מידע על הסכמים עם צד ג' (לדו' בעל הנכס).

יתרה מזאת, יש לציין מי הם בעלי העניין הביטוחי שיצוינו בפוליסת ביטוח העסק. לרבות ספקים, לקוחות, שוכרים, משכירים, חברות בנות, נושים ומוטבים, נאמן, מפרק, מנהל עיזבון, אפוטרופוס ועוד.

פוליסת ביטוח עסק, מורכבת ממספר רב של כיסויים הנותנים מענה ביטוחי לסיכונים הקיימים.

בין הכיסויים הקיימים בפוליסות ביטוח העסק –  ביטוח תכולה, ביטוח מבנה, ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג', ביטוח אחריות מעבידים וכו".

ביטוח חבות מעבידים, מעניק כיסוי לאחריות המעביד כלפי העובדים, בגין פגיעה גופנית או מוות שייגרמו, חלילה, כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם בשירות המעסיק.
שימו לב כי החבות המבוטחת הינה בשל נזקי גוף בלבד, והפוליסה לא מכסה נזקי רכוש העלולים להיגרם לעובד. בנוסף, מעניקה הפוליסה כיסוי עבור הוצאות משפט עבור הגנה מפני תביעה שהגיש העובד שנפגע, כנגד המעביד.

ביטוח אחריות חוקית כלפי צד ג', מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח בגין פגיעה או נזק בלתי צפויים, אשר נגרמו בתוך תקופת הביטוח, כתוצאה מפעילות וודאית של המבוטח, לרכוש השייך לצד שלישי או לגופו של כל אדם אשר אינו עובד ישיר של המבוטח.

אחריותה של חברת הביטוח במקרה זה, מוגבלת לגבול האחריות אשר נרשם בפוליסת ביטוח העסק. כמו כן, הפוליסה מכסה את הוצאות המשפט הסבירות הנדרשות, להגנה מפני תביעה שהוגשה נגד המבוטח.

ביטוח כספים, מהווה פתרון ביטוחי לאירועים שאינם מכוסים במסגרת פוליסת ביטוח העסק הסטנדרטית, ומכסה נזקים העלולים להיגרם על ידי שימוש בכספים שאינם מבוטחים במסגרת הרגילה של ביטוח העסק.

ביטוח נאמנות עובדים – ביטוח שמטרתו לכסות על נזק כספי שנגרם לבית העסק בעקבות מעילה באמון של העובדים.

ביטוח אובדן רווחים – ביטוח המקנה כיסוי ביטוחי לנזק הנגרם עקב הפסקה או הפרעה בתפעול של בית העסק, שמקורו בנזק מכוסה למבנה או לרכוש.

בעת עריכת פוליסת ביטוח העסק, יש לשקלל את המאפיינים הייחודיים שלו: סיכונים, סחורה, חוץ או פנים, גורמי צד ג', שינועים וכו'. נוסף על כך, חשוב לעמוד על טיבם של הבדלי הכיסוי וההרחבות הניתנות במסגרת הבסיסית, ואלה הניתנות לרכישה כנגד תמורה נוספת.

כמובן, שמומלץ לקבל ייעוץ ביטוחי מקצועי, שכן לעיתים כיסוי ביטוח עסק שלדעת המבוטח נראה מספק, עשוי שלא להתאים לצרכיו.

ביטוח לעסקים קטנים

0 / 5. 0